Det här avsnittet handlar om mobbning, diskriminering och kränkningar generellt. Forskning visar nämligen att det finns en stark koppling mellan mobbning i skolan och på nätet. Modern mobbningsforskning visar också att det finns strukturer som tillåter och uppmuntrar mobbning, till skillnad från äldre forskning där man snarare försökte få syn på egenskaper hos individer som gjorde dem till mobbare respektive offer. Därför blir det viktigt att inte hantera nätmobbning som ett separat problem. I avsnittet Nätet kommer vi att ta upp vad som faktiskt skiljer mobbning på nätet från den som sker utanför, men till att börja med ska vi ta oss an problemet generellt.

Läs

Skolverkets iakttagelser och kommentarer, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (10 sidor)

Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (57 sidor).

Åsa Söderström Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (22 sidor)

Erik Flygare och Björn Johansson Långvarig utsatthet drabbar hårt, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (24 sidor)

Åsa Söderström Mobbning får näring i skolans arbetsmiljö, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Diskutera

  1. Vad är en kränkning? Vad är diskriminering?
  2. Vad vet man om framgångsrikt arbete mot diskriminering och kränkningar?


Uppgift 1: Kränkningar

Läs igenom er plan eller planer mot diskriminering och kränkande behandling. Hur definieras kränkningar? Stämmer det överens med Skolverkets råd? Hur har arbetet med att ta fram planen gått till? Är planen förankrad i organisationen? Står det något om nätet?

I slutuppgiften ska ni uppdatera eller skriva en helt ny plan men fundera gärna redan nu på vilka eventuella brister er skolas plan har och vad som skulle kunna förbättra den.