Kurslitteratur

Här hittar du den samlade kurslitteraturen från de olika delmomenten, uppdelade efter typ av resurs.

Styrdokument

Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (57 sidor).

Forskning

Mats Danell (2006) På tal om elevinflytande - Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Luleå Tekniska Universitet http://epubl.luth.se/1402-1544/2006/06/LTU-DT-0606-SE.pdf

Maria Rönnlund (2011) Demokrati och deltagande : Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Umeå universitet.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:443227/FULLTEXT04

Skolverkets iakttagelser och kommentarer, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (10 sidor)

Åsa Söderström Vi vill ju så väl och ändå kan det bli så fel, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (22 sidor)

Erik Flygare och Björn Johansson Långvarig utsatthet drabbar hårt, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (24 sidor)

Åsa Söderström Mobbning får näring i skolans arbetsmiljö, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Elza Dunkels Vad är särskilt med kränkningar på nätet?, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (18 sidor)

Erik Flygare och Björn Johansson Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Erik Flygare och Björn Johansson Mobbning och kränkningar på nätet – omfattning och effekter av skolans insatser, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Elza Dunkels Unga kvinnor på nätet är inga offer. I Sociala skillnader i ung kvinnors hälsa (s. 34-45).

Gun-Marie Frånberg Flickor, pojkar och kränkningar, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (16 sidor)

Marit Gisselmann och Susanna Toivanen Kön, genus och sociala skillnader i hälsa. I Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa (s. 10-19).


Filmer

Osynliga flickan


Podcaster

No hate-podden om näthat och vad man kan göra åt det.
9 poddar om juridik på nätet.
6 temapoddar om olika aspekter av utsatthet online (släpps under april/maj 2014)
Teman:
Sexism online, Näthat inom gamingvärlden, Rasism online, Vuxnas ansvar, Polisen och Juridiken, Att vara ansvarig utgivare online.

MediaMetodmaterial

MUCF (2011) Öppna verksamheten!