Samverkan

Forskning har visat att samverkan är en viktig faktor för att stötta utsatta, på och utanför nätet. När aktörer saknar rutiner för att samverka ökar risken för att den som är utsatt hamnar mellan stolarna. I det här avsnittet ser vi samverkan som något mycket brett; vi räknar in myndigheter, utbildningsansvariga, rättsvårdande instanser, ideella aktörer men också eleverna och deras familjer.

Läs

Ungdomsstyrelsen (2010) Från snack till verkstad.

Uppgift 5: Samverkan

  1. Diskutera varför det är viktigt med samverkan.
  2. Fundera över hur nätet kan användas för samverkan.
  3. Inventera vilka aktörer ni skulle behöva samverka med. Börja med en brainstormning där ni tar fram alla tänkbara aktörer och dela sedan in dem i 1) möjliga att kontakta idag, 2) möjliga att samarbeta med under detta läsår och 3) det vore fantastiskt men kanske orealistiskt att samarbeta med dessa.
  4. Diskutera hur ni får med eleverna i arbetet. Skriv två listor: En med fördelarna med elevmedverkan och en med risker med elevmedverkan. Försök vända varje punkt ni kommer på i dess motsats och se vad ni till slut har kvar till likabehandlingsplanen.


Fördjupningslitteratur


Danell, Mats (2006) På tal om elevinflytande - Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Luleå Tekniska Universitet. http://epubl.luth.se/1402-1544/2006/06/LTU-DT-0606-SE.pdf

Rönnlund, Maria (2011) Demokrati och deltagande : Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Umeå universitet. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:443227/FULLTEXT04