Synen på unga påverkar allt värdegrundsarbete och detta avsnitt kan ses som en förlängning av avsnittet om normkritik. Ålder är ytterligare en parameter hos oss människor som kan läggas till det intersektionella perspektivet. Vi har alla en ålder och det finns en åldersmaktsordning som diskriminerar unga (men även gamla). Cispersoner beskrevs i avsittet Normkritik som en person som befinner sig innanför normen och när det gäller ålder skulle man kunna säga att normen är vuxen men inte gammal.

På engelska talar man om childism och på svenska används åldersmaktsordning, ungförtryck eller juvenism.

Se föreläsningenFöreläsning: Osynliga flickan (30 minuter)

Läs

Erik Flygare och Björn Johansson Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Uppgift 4: Unga

Diskutera
  1. Vad betyder juvenism?
  2. Hur tar den sig uttryck i er organisation?
  3. Hur tar ni med elever i arbetet utan att det bara blir ord på ett papper?

Fördjupningslitteratur

Danell, Mats (2006) På tal om elevinflytande - Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal. Luleå Tekniska Universitet. http://epubl.luth.se/1402-1544/2006/06/LTU-DT-0606-SE.pdf

Rönnlund, Maria (2011) Demokrati och deltagande : Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Umeå universitet.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:443227/FULLTEXT04

MUCF (2013) Ung idag 2013.